Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy Horum (dalej: Platforma), w szczególności warunki korzystania z usług drogą elektroniczną, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Użytkownika. Osoba chcąca skorzystać z usług Platformy musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem i przed rozpoczęciem korzystania z Usług musi zaakceptować Regulamin.

1.2. Platforma dedykowana jest Użytkownikom, którzy chcą korzystać z usług finansowych, płatniczych lub chcących rozwijać swoją działalność gospodarczą. Osoba korzystając z Platformy oświadcza, iż korzysta z niego w celach konsumenckich, zawodowych lub gospodarczych.

1.3. Kontakt i sposób porozumiewania się między Usługodawcą a Użytkownikiem może odbywać się mailowo: office@horum.eu

2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKRONICZNĄ

2.1. W ramach Platformy na rzecz Użytkowników są świadczone następujące Usługi:

2.1.1. udostępnienie, utrzymanie i rozwój infrastruktury Platformy,

2.1.2. umożliwienie Użytkownikom korzystanie z wybranych ofert i usług oferowanych przez Platformę.

2.2. Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierane są w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli korzystania z danej Usługi. Każda z umów o świadczenie Usług może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny.

3. TREŚCI

3.1. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści, które:

3.1.1. wprowadzają w błąd co do osoby Użytkownika lub stanowią fikcyjny profil Użytkownika,

3.1.2. naruszają prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich,

3.1.3. zawierają groźby, nawołują do agresji czy zawierają elementy bezpodstawnej przemocy,

3.1.4. stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,

3.1.5. są nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia,

3.1.6. są w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami “netykiety”,

3.1.7. zawierają wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

3.1.8. promują strony internetowe, które nie należą do żadnego z Usługodawców.

3.2. Usługodawca nie sprawuje bieżącej kontroli nad treściami umieszczanymi przez Użytkowników na Platformie.

4. REKLAMACJE

4.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail office@horum.eu lub adres siedziby Usługodawcy.

4.2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. ZMIANA REGULAMINU

5.1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (np. dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (np. modernizacja infrastruktury Platformy).

5.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Jeżeli w tym czasie Użytkownik nie zrezygnuje z Usług, uważa się, że zaakceptował on zmianę bez zastrzeżeń.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu będzie prawo polskie. Wszelkie spory związane z Regulaminem podlegają polskim sądom powszechnym. Strony dołożą wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory wynikające z Regulaminu lub z nią związane, były rozwiązywane polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu w terminie jednego miesiąca, spór taki zostanie poddany pod ostateczne rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Powoda.

6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy nieumyślnej oraz nie odpowiadają za utracone korzyści.

6.3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w ramach Platformy stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Serwisie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy.

6.4. Polityka Prywatności znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

6.5. Data wejście Regulaminu w życie 19 XI 2019 r.